Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Đề tài 1 : Đường lối và chính sách phát triển Kinh tế thị trường ở VN ( Phân tích từ góc độ lý luận hình thái kinh tế xã hội)
5 nội dung:
1. Về chủ trương phát triểu kinh tế thị trường ở VN: Trọng tâm là tư tưởng trong văn kiện dại hội 9 và 12
2. Các chính sách của nhà nước thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở VN
3. Luận giải về tính hợp lý (Quy luật) trên mặt lý luận hình thái KTXH của đường lối và chính sách phát triển kinh tế XHVN
4. Khái quát thành tựu thực tiễn phát triển KTTT ở VN cho đến nay và các vấn đề đặt ra
5. Với các vấn đề đặt ra như vậy với tư các là người có ít nhiều trình độ thì bạn có khuyến nghị như thế nào


Đề tài 2 : Xây dựng triết lý doanh nhân VN trong thời kỳ hộ nhập quốc tế
5 nội dung:
1. Trình bày bối cảnh lịch sử và nhu cầu xây dựng phát triển đội ngũ doanh nhân VN
2. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng phát triển đội ngũ doanh nhân VN.
3. Khái quát thực trạng đội ngũ doanh nhân VN hiện nay và vấn đề đặt ra cần phải giải quyết để nâng cao chất lượng
4. Triết lý về những phẩm chất cần có về đội ngũ doanh nhân Vn trong thời kỳ hội nhập.
5. Khuyến nghị :-Với Đảng, Nhà nước
-Với đội ngũ doanh nhân VN0 nhận xét :

Đăng nhận xét